Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα για την προώθηση της κοινοχρησίας δεδομένων και τη στήριξη ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων

Για την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των συνεχώς αυξανόμενων δεδομένων σε ένα…