«35 εκ. € από το ΠΑΑ για ευρυζωνικές υποδομές στις αγροτικές περιοχές»

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση του Μέτρου 7.3 «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στις Αγροτικές Περιοχές» του Προγράμματος…