Υπουργείο Παιδείας: Εξορθολογισμός εκπαίδευσης-Χρηματοδότηση των ΑΕΙ βάσει αντικειμενικών κριτηρίων

Πράξη γίνεται η δέσμευση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για…