ΕΕ: Ασφαλέστερο πόσιμο νερό χάρη στα νέα πρότυπα υγιεινής για τα υλικά και τα προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα νέα ελάχιστα πρότυπα υγιεινής για τα υλικά και τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό. Θα εφαρμόζονται από την 31 Δεκεμβρίου 2026 σε υλικά και προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε νέες εγκαταστάσεις ή όταν ανακαινίζονται ή επισκευάζονται παλαιότερες εγκαταστάσεις. Τα πρότυπα αυτά θα αποτρέψουν την ανάπτυξη μικροβίων και θα μειώσουν τον κίνδυνο έκπλυσης επιβλαβών ουσιών στο πόσιμο νερό.

Τα νέα πρότυπα θα ισχύουν για υλικά και προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε νέες εγκαταστάσεις για την άντληση, την επεξεργασία, την αποθήκευση ή τη διανομή νερού ή για εργασίες επισκευής, όπως για παράδειγμα σωλήνες τροφοδοσίας, βαλβίδες, αντλίες, υδρόμετρα, εξαρτήματα και βρύσες. Αυτό θα καταστήσει το νερό ασφαλέστερο για την κατανάλωση και θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τις εταιρείες που παράγουν τα σχετικά υλικά και προϊόντα, καθώς και για τις εθνικές αρχές.

Μέχρι σήμερα, υπήρξε μικρή εναρμόνιση σε ολόκληρη την ΕΕ και οι παραγωγοί ήταν υποχρεωμένοι να ζητούν διαφορετικές εγκρίσεις σε κάθε κράτος μέλος όπου επιθυμούσαν να πωλούν τα προϊόντα τους. Οι νέοι κανόνες θα απλουστεύσουν επίσης τις εργασίες έγκρισης που εκτελούσε στο παρελθόν κάθε εθνική αρχή.

Τα υλικά και τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα της ΕΕ θα λαμβάνουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και ειδική σήμανση ΕΕ. Ως εκ τούτου, το προϊόν μπορεί να πωλείται σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς περιορισμούς που συνδέονται με πιθανές ανησυχίες για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.