ΕΕ: Νέο νομοθέτημα για τον εκσυγχρονισμό της δικαστικής συνεργασίας σε υποθέσεις τρομοκρατίας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε σήμερα το τελικό πράσινο φως για νέο νομοθέτημα της ΕΕ που θα ενισχύσει την ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών σε υποθέσεις τρομοκρατίας μεταξύ των εθνικών αρχών και της Eurojust. Χάρη στην αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των ερευνών για τρομοκρατικά εγκλήματα και των σχετικών διώξεων, τόσο οι αρχές των κρατών μελών όσο και οι οργανισμοί της ΕΕ θα έχουν πρόσβαση στις πληρέστερες και πιο επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις τρομοκρατίας.

Μέχρι σήμερα, τα κράτη μέλη κοινοποιούσαν στην Eurojust πληροφορίες για υποθέσεις τρομοκρατίας μέσω διάφορων, ενίοτε μη ασφαλών, διαύλων. Επιπλέον, το ισχύον δικαστικό αντιτρομοκρατικό μητρώο δεν επιτρέπει τη σωστή διασταύρωση των πληροφοριών.

Με τον κανονισμό που θεσπίστηκε σήμερα θα αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες και θα δοθεί στην Eurojust ισχυρότερος ρόλος στην υποστήριξη του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση και τη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Eurojust πληροφορίες σχετικά με ποινικές έρευνες που αφορούν τρομοκρατικά εγκλήματα αμέσως μετά την παραπομπή των υποθέσεων αυτών στις δικαστικές αρχές. Με την πρόταση:

δημιουργείται ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων με το οποίο αποθηκεύονται οι πληροφορίες και καθίσταται δυνατή η διασταύρωσή τους
παρέχεται στην Eurojust η δυνατότητα να εντοπίζει καλύτερα διασυνδέσεις μεταξύ διακρατικών ερευνών και διώξεων στον τομέα της τρομοκρατίας και να ενημερώνει προληπτικά τα κράτη μέλη για τις διασυνδέσεις που διαπιστώνονται
δημιουργείται ασφαλής δίαυλος ψηφιακής επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών και της Eurojust
απλουστεύεται η συνεργασία με τις τρίτες χώρες, με τους εισαγγελείς-συνδέσμους που είναι αποσπασμένοι στην Eurojust να αποκτούν πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων