ΕΚΤ: Αύξηση των βασικών επιτοκίων για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

ΕΚΤ: Αύξηση των βασικών επιτοκίων για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια

Την αύξηση των βασικών επιτοκίων για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν όλο τους προηγούμενους μήνες.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε την αύξηση των τριών βασικών επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης. Κατά συνέπεια, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν σε 0,50%, 0,75% και 0,00% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 27 Ιουλίου 2022.

Η συγκεκριμένη απόφαση στηρίχθηκε εν πολλοίς στην επικαιροποιημένη αξιολόγηση που διενέργησε όσον αφορά τους κινδύνους πληθωρισμού και την ενισχυμένη στήριξη που παρέχει το TPI για την αποτελεσματική μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Επιπλέον, το Δ.Σ. δίνει έμφαση στο εργαλείο κατά του κατακερματισμού, το οποίο προσανατολίζεται στη συγκράτηση των spreads των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, το Transmission Protection Instrument (TPI). Το TPI θα διασφαλίσει την ομαλή κατάσταση της νομισματικής πολιτικής, ενώ δύναται να ενεργοποιηθεί για να αντισταθμίσει έκτακτες καταστάσεις που απειλούν τη νομισματική κατάσταση στην Ευρωζώνη.

Αναφορικά με το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP), το Δ.Σ. αποφάσισε ότι η ΕΚΤ θα επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024.

Η σταδιακή μείωση του χαρτοφυλακίου PEPP θα γίνει με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν οι αλλαγές στην αρχιτεκτονική της νομισματικής πολιτικής.