Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: Ολοκληρωμένο πλέγμα μεταρρυθμίσεων για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης το 2022 | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: Ολοκληρωμένο πλέγμα μεταρρυθμίσεων για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης το 2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα συνεχίσει να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα
μεταρρυθμίσεων και για το 2022, για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε πέντε άξονες.

Πρώτον, δίνεται έμφαση στην αναβάθμιση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η
συνεργατικότητα, η επικοινωνία και δημιουργικότητα. Εφαρμόζονται καθολικά τα Εργαστήρια
Δεξιοτήτων, ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή των 166 νέων προγραμμάτων σπουδών γενικής εκπαίδευσης,
ολοκληρώνονται τα 336 νέα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και δρομολογούνται
οι διαδικασίες για την εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου. Εντείνονται οι δράσεις για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της εκπαίδευσης με την έναρξη υλοποίησης έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
όπως η εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων, η δημιουργία ψηφιακού υλικού για τα νέα προγράμματα
σπουδών και η προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για τα σχολεία. Οι παραπάνω καινοτομίες
συνοδεύονται από μεγάλης κλίμακας οριζόντιες επιμορφώσεις εκπαιδευτικών: ήδη έχουν
προγραμματιστεί 166.500 επιμορφώσεις για το 2022.

Δεύτερον, δίνεται περισσότερη αυτονομία στις εκπαιδευτικές δομές και ταυτόχρονα δημιουργείται ένα
ισχυρό σύστημα ανατροφοδότησης και λογοδοσίας, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της παρεχόμενης
εκπαίδευσης. Σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερης αυτονομίας, με μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο
στο Σχολείο και ενίσχυση της ελευθερίας τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των Διευθυντών, η αξιολόγηση
της σχολικής μονάδας φέτος εφαρμόζεται καθολικά: πάνω από το 98% των σχολείων έχουν ήδη
συμμετάσχει στην πρώτη φάση. Ξεκινά η εφαρμογή της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και
πραγματοποιείται η πρώτη υλοποίηση του νέου συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
συστήματος στα πρότυπα του διεθνή διαγωνισμού PISA. Τα ΑΕΙ χρηματοδοτούνται, για πρώτη φορά, με
αντικειμενικά και ποιοτικά κριτήρια, βάσει αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης,
και η αυτονομία τους ενισχύεται με τον επικείμενο νόμο για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Τρίτον, προωθείται η συμπερίληψη και η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης για μαθητές και
σπουδαστές κάθε ηλικίας. Εφαρμόζεται για πρώτη φορά καθολικά η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση
και λειτουργούν 112 Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, διπλάσια από το 2019. Στο πλαίσιο του
Στρατηγικού Σχεδίου για την Ισότιμη Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Εκπαίδευση,
σχεδιάζονται και υλοποιούνται πιλοτικά προγράμματα για τη δημιουργία ενταξιακών σχολικών
κοινοτήτων και την πρώιμη εκπαιδευτική παρέμβαση, δρομολογούνται δράσεις για τη βελτίωση της
μαθησιακής και περιβαλλοντικής προσβασιμότητας, και προετοιμάζονται και νέες διατάξεις με έμφαση
στη συμπεριληπτική/ ενταξιακή εκπαίδευση. Στα ΑΕΙ συνεχίζονται οι δράσεις για την ανέγερση
φοιτητικών εστιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, και ξεκινούν να υλοποιούνται τα
έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των
Πανεπιστημίων, με στόχο την ανάδειξη της αριστείας στα ελληνικά ΑΕΙ και την ενίσχυση της ερευνητικής
και διδακτικής τους δραστηριότητας.


Τέταρτον, ενισχύεται η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. Συνεχίζεται η
εφαρμογή της ψηφισμένης μεταρρύθμισης του Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ν. 4763/2020) και η λειτουργία των νέων οργάνων διακυβέρνησης, στα οποία συμμετέχουν
και οι κοινωνικοί εταίροι, με έμφαση στη διεύρυνση του δικτύου Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και Πειραματικών
και Θεματικών ΙΕΚ, την ίδρυση Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης επιπέδου 3, τη θέσπιση νέων
ειδικοτήτων ανάλογα με τη διάγνωση αναγκών, την εφαρμογή της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και
την έναρξη λειτουργίας των Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας στα ΙΕΚ.
Ταυτόχρονα, ξεκινούν να υλοποιούνται τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης για την πλήρη
ανανέωση του εξοπλισμού όλων των Εργαστηριακών Κέντρων της χώρας και την υλοποίηση
Βιομηχανικών Διδακτορικών.

Τέλος, ενισχύεται η εξωστρέφεια του εκπαιδευτικού συστήματος, με παροχή στήριξης για την ίδρυση
περισσότερων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στα ΑΕΙ και υλοποίηση προγραμμάτων
προώθησης συνεργασιών μεταξύ ελληνικών ΑΕΙ και πανεπιστημίων της ΕΕ, της Αμερικής, της Μεγάλης
Βρετανίας και της Κίνας για τη θέσπιση κοινών και διπλών προγραμμάτων, την υλοποίηση ανταλλαγών
φοιτητών, ερευνητών και καθηγητών και τη συνδιοργάνωση θερινών τμημάτων. Ταυτόχρονα, θεσπίζεται
νέο θεσμικό πλαίσιο για τον ΔΟΑΤΑΠ και μεταρρυθμίζεται η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων του
εξωτερικού.