Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Προτεραιότητα για το 2022 σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στους τομείς της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης και αλληλεγγύης | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Προτεραιότητα για το 2022 σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στους τομείς της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης και αλληλεγγύης

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θέτει ως προτεραιότητα για το 2022 την αξιοποίηση των
πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σχεδιάζοντας σημαντικά έργα ψηφιακού
μετασχηματισμού στους τομείς της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής
αλληλεγγύης, διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και
επιδιώκοντας τη μείωση της γραφειοκρατίας και των περιττών διοικητικών βαρών. Εφαρμόζει ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και επενδύει στην επαγγελματική κατάρτιση, στην πράσινη
οικονομία και την αναβάθμιση δεξιοτήτων, με έμφαση ιδίως στις ψηφιακές δεξιότητες.

Στην κοινωνική ασφάλιση, το Υπουργείο προωθεί κατά προτεραιότητα πρωτοβουλίες όπως η αναμόρφωση της
επικουρικής ασφάλισης για τους νέους, η ψηφιοποίηση απονομής συντάξεων και ασφαλιστικής
ιστορίας, η μεταρρύθμιση του πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης και ο συνολικός οργανωτικός
εκσυγχρονισμός του e-ΕΚΦΑ με το προωθούμενο νομοσχέδιο. Θέτει τις βάσεις για μεταρρυθμίσεις και
επενδύσεις προς το σκοπό την ουσιαστική συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Προωθεί την αποδοχή της διαφορετικότητας, μεριμνά για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας
έναντι των γυναικών και ενεργοποιεί μηχανισμούς για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης των
παιδιών. Σχετικά με τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, εφαρμόζει πολυάριθμες πολιτικές στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ενεργοποιεί δράσεις για την Κοινωνική
Ένταξη των Ρομά και συμμετέχει στο Σχέδιο Δράσης και την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων. Το Υπουργείο έχει ήδη αναπτύξει σημαντική δράση για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των
επιχειρήσεων και αναπτύσσει περαιτέρω υπηρεσίες καθημερινής 24ωρης εξυπηρέτησης σε όλο το
φάσμα των αρμοδιοτήτων του, με τη χρήση σύγχρονων μορφών επικοινωνίας μέσω τηλεδιάσκεψης,
ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σε άμεση και έγκυρη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση για το σύνολο
των πολιτών ακόμη και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες
εξυπηρέτησης των πολιτών, σχεδιάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη του ενιαίου αριθμού 1555 για όλα τα
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευόμενων
φορέων με την πλήρη λειτουργία ψηφιακών εργαλείων. Παράλληλα ολοκληρώνεται η εκπαίδευση των
πιστοποιημένων δικηγόρων & λογιστών με στόχο την επιτάχυνση στη διαδικασία της απονομής των
συντάξεων και την ενίσχυση της δυνατότητας ανταπόκρισης του συστήματος στα αιτήματα απονομής
σύνταξης. Μέχρι το τέλος του 2022 θα έχει ολοκληρωθεί η ένταξη όλης της Επικράτειας στην ειδική
σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης «myEfka.Live.gov.gr» η οποία παρέχει σε φυσικά πρόσωπα τη
δυνατότητα απομακρυσμένης διοικητικής πληροφόρησης & εξυπηρέτησής τους, ενώ σχεδιάζεται
αντίστοιχη υπηρεσία για τα θέματα αρμοδιότητας του ΟΠΕΚΑ.

Στον τομέα της εργασίας συνεχίζονται οι ενέργειες εξασφάλισης ενός σύγχρονου και ασφαλούς πλαισίου
εργασιακών σχέσεων. Εντός του 2022, ολοκληρώνεται η εφαρμογή του νέου εργασιακού νόμου με την
πλήρη λειτουργία της νέα Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και δρομολογείται η κωδικοποίηση
της εργατικής νομοθεσίας αλλά και η αναβάθμιση του ρόλου των διαμεσολαβητών και συμφιλιωτών στο
πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της λειτουργία του ΟΜΕΔ. Παράλληλα, τίθεται σε τροχιά υλοποίησης ο
ψηφιακός μετασχηματισμός των συστημάτων εργασίας: το υφιστάμενο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επανασχεδιάζεται
ώστε να μειωθεί το περιττό διοικητικό βάρος για τους υπόχρεους υποβολής των στοιχείων, ενώ ξεκινούν
έργα αιχμής όπως το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
(ΗΡΙΔΑΝΟΣ), ο Ψηφιακός Μηχανισμός συλλογής δεδομένων για τον καθορισμό του ελάχιστου μισθού,
και το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Παρακολούθηση της Αγοράς Εργασίας ΑΡΙΑΔΝΗ.

Περαιτέρω, μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο η καταγραφή της
απασχόλησης των εργαζομένων (βασικό ωράριο, υπερωρίες κ.λπ.), κάτι που αποτελεί εγγύηση για την
τήρηση του ωραρίου. Έτσι θα αποτρέπεται η παραβατικότητα και θα επιβάλλονται ταυτόχρονα, ίσοι όροι
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.
Περαιτέρω, μεταρρυθμίζεται το πλαίσιο της κατάρτισης και επανακατάρτισης, με σκοπό την αύξηση της
ποιότητας και της συνάφειάς της με την αγορά εργασίας, με έμφαση αφενός στην θέσπιση κριτηρίων
ποιότητας για τους παρόχους κατάρτισης και αφετέρου στην επικαιροποίηση των θεματικών σύμφωνα
με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο της συνολικής
μεταρρύθμισης των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ΕΠΑΕ) του ΟΑΕΔ. Σημαντική
μεταρρύθμιση, δρομολογείται και για τις παθητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας με έμφαση στην
άρση των αντικινήτρων για την επανειδίκευση των ανέργων. Επιπρόσθετα, ξεκινάει η φοίτηση στις
νεοϊδρυθείσες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ σχεδιάζεται η αναδιάρθρωση των
τοπικών δομών προώθησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ, και η αναβάθμιση των δυνατοτήτων και
επέκταση της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

Στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, προχωρά η εφαρμογή της πρόσφατα θεσμοθετημένης
μεταρρύθμισης για την αναμόρφωση της επικουρικής ασφάλισης με τον ορισμό των οργάνων διοίκησης,
την ανάπτυξη υποδομών και διαδικασιών και τη στελέχωση του Ταμείου Επικουρικής και Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Σημαντικές τομές στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν η περαιτέρω η
ψηφιοποίηση απονομής συντάξεων μέσω της επέκτασης της ψηφιακής πλατφόρμας ΑΤΛΑΣ αλλά και η
ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας. Παράλληλα, με την ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος e-ΕΦΚΑ, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού, τη διαμόρφωση του ενιαίου κανονισμού ασφάλισης και παροχών
για το σύνολο των ενταχθέντων στον e- ΕΦΚΑ φορέων, αντιμετωπίζονται χρόνιες παθογένειες και
εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση προς ασφαλισμένους, συνταξιούχους
και επιχειρήσεις. Κομβικό ρόλο κατέχει η συνολική μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού και εποπτικού
πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων
των μελών και των δικαιούχων και να προωθηθεί η ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης. Τέλος,
με την δημιουργία της νέας Ενιαίας Αρχής Συντάξεων, η εποπτεία των ασφαλιστικών συστημάτων θα
συγκεντρωθεί σε έναν ενιαίο Φορέα και θα σταματήσει ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων.
Προωθείται ο οργανωτικός εκσυγχρονισμός του e-ΕΦΚΑ με νέο νομοσχέδιο, στο οποίο μεταξύ άλλων
προβλέπονται η επιλογή διευθυντικών στελεχών και από τον ιδιωτικό τομέα, νέο οργανόγραμμα,
προσλήψεις μόνιμου και μη προσωπικού, μονάδα εσωτερικών υποθέσεων για τις καταγγελίες των
πολιτών, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού.


Στον τομέα της πρόνοιας, η εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πρόσβασης στην Κοινωνική
Προστασία σε συνδυασμό με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΑ αποτελούν κομβικές
μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, με στόχο την απλοποίηση της πρόσβασης των πολιτών στις κοινωνικές
παροχές και υπηρεσίες και την αποτελεσματικότερη διαχείριση και τήρηση ιστορικού όλων των παροχών
που λαμβάνει κάθε ωφελούμενος. Κεντρικό ρόλο στο έργο του Υπουργείου αποτελεί η κοινωνική ένταξη
και η αντιμετώπιση του στεγαστικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού ,μέσω δράσεων
πρωτίστως για αστέγους και δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Το σχετικό πρόγραμμα
κοινωνικής κατοικίας προβλέπει την αξιοποίηση του αδρανούς ιδιωτικού και δημόσιου στεγαστικού
αποθέματος. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους
αστέγους» και η εφαρμογή της νέας εθνικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση
των Ρομά.

Καίριας σημασίας παρεμβάσεις αποτελούν επίσης οι πολιτικές του Υπουργείου για την αναπηρία, οι
οποίες εντάσσονται και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Οι
δράσεις αυτές περιλαμβάνουν: τη βελτίωση των υπηρεσιών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, τη
θεσμοθέτηση της κάρτας αναπηρίας, μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και
κακοποίησης των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία, το πρόγραμμα Επαγγελματικής Αναδοχής,
το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης, την εφαρμογή του Προσωπικού Βοηθού μέσω πιλοτικού
προγράμματος, προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης, δημιουργία θέσεων
απασχόλησης μέσα από την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, το πρόγραμμα
υποστηριζόμενης διαβίωσης, την κατάρτιση Ενιαίου Κανονισμού Παροχών και επιδομάτων Κύριας
Σύνταξης που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και την ενσωμάτωση της
Οδηγίας 882/2019 για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε αγαθά και υπηρεσίες.

Στις κορυφαίες προτεραιότητες του υπουργείου παραμένουν φυσικά η στήριξη της οικογένειας και του
παιδιού, καθώς και η συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, με ποιοτικές υπηρεσίες
φροντίδας παιδιών. Σημαντικότερες εξ αυτών είναι η λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών
ολοκληρωμένης φροντίδας και η ανάπτυξη του ολιστικού προγράμματος «Κυψέλη» για βρέφη και
παιδιά, ενώ το καινοτόμο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» είναι πλέον στο στάδιο πιλοτικής
εφαρμογής. Προχωρεί επίσης, το πρόγραμμα για δημιουργία χώρων φύλαξης παιδιών σε 120 μεγάλες
επιχειρήσεις. Τέλος, προωθούνται δράσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση της
παιδικής κακοποίησης, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την προστασία των παιδιών από τη
σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, ενώ θεσμοθετείται πλαίσιο για την εφαρμογή της
ευρωπαϊκής εγγύησης για το παιδί.

Στον τομέα ισότητας, τίθεται σε εφαρμογή το εθνικό σχέδιο δράσης για την Ισότητα των Φύλων, ενώ
εντείνονται τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου βίας κατά των γυναικών, μέσω της παροχής
συμβουλευτικής και υποστήριξης των θυμάτων σε εξειδικευμένες δομές. Επίσης, στο πλαίσιο για την
καταπολέμηση διακρίσεων των φύλων και έναντι ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+, προωθείται η ανάπτυξη μηχανισμού
πιστοποίησης και σύστημα βράβευσης ορθών πρακτικών για επιχειρήσεις/οργανισμούς, παράλληλα με
την ενεργοποίηση του Σήματος Ισότητας.