Υπουργείου Υγείας: Στόχος για το έτος 2022 η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών για την ουσιαστική αναβάθμιση του ΕΣΥ

Στόχος του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2022 είναι η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και
μεταρρυθμίσεων για την ουσιαστική αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Όραμα
είναι να δημιουργηθεί ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που να είναι ανθρωποκεντρικό και να παρέχει
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Ενός συστήματος που να
λειτουργεί προς όφελος των ληπτών των υπηρεσιών υγείας όσο και των εργαζομένων σε αυτό.

Η διαχείριση και ο έλεγχος της πανδημίας SARS-CoV-2 συνεχίζει να αποτελεί ζήτημα πρώτης
προτεραιότητας για το Υπουργείο Υγείας κατά το 2022. Το ΥΠΥΓ θα μεριμνήσει για την ομαλή και
απρόσκοπτη εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού,
εξασφαλίζοντας επάρκεια εμβολίων, τη λειτουργία των αναγκαίων εμβολιαστικών κέντρων και την
οργάνωση του μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού στις δομές του συστήματος υγείας. Παράλληλα θα
εξασφαλίσει την προμήθεια νέων καινοτόμων θεραπειών αλλά και φαρμάκων για την αντιμετώπιση της
Covid-19.

Το 2022 θα συνεχιστεί η υλοποίηση του σχεδίου ενίσχυσης του συστήματος υγείας με σκοπό τη
διαχείριση της πανδημίας: επαρκείς κλίνες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), στρατηγικό
απόθεμα μέσων ατομικής προστασίας, προσλήψεις προσωπικού, αύξηση των διατιθέμενων πόρων για
την αντιμετώπισή του, ενίσχυση νοσοκομείων και μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας έχει εξασφαλίσει επιχορηγήσεις ύψους 1,5 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του Εθνικού Συστήματος
Υγείας. Το ποσό αυτό θα κατευθυνθεί σε σημαντικά έργα στη Δημόσια Υγεία που αφορούν
Μεταρρυθμίσεις και Επενδύσεις.

Οι σημαντικότερες Μεταρρυθμίσεις αφορούν την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Περίθαλψη, το Πρόγραμμα
Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας “Σπύρος Δοξιάδης”, τον Εκσυγχρονισμό της φαρμακευτικής πολιτικής
μέσω της μεταρρύθμισης του μηχανισμού Clawback και τον συμψηφισμό με δαπάνες Ε&Α, την αλλαγή
υποδείγματος λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, την ενίσχυση των υπηρεσιών της Ψυχικής Υγείας, τις οργανωτικές
μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας και τον εξορθολογισμό των δαπανών του ΕΣΥ με την περαιτέρω
κεντρικοποίηση των προμηθειών με τη συμμετοχή όλων των ΥΠΕ.
Οι σημαντικότερες Επενδύσεις αφορούν τον Ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα Υγείας, τις
ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμό νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα, τη δημιουργία συστήματος κατ’ οίκον
νοσηλείας και την ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο νοσοκομείο “Σωτηρία”.

Συγκεκριμένα οι δράσεις του ΥΠΥΓ για το 2022 επικεντρώνονται στα παρακάτω:

Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις του Συστήματος Υγείας με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και
αποτελεσματικότητα στο σύστημα υγείας. Προβλέπεται ο εξορθολογισμός των αποζημιώσεων των
ιατρικών πράξεων των νοσοκομείων, η δημιουργία αξιόπιστων διαδικασιών και μετρήσεων της
απόδοσης που σχετίζονται με τη φροντίδα των ασθενών και η δημιουργία εθνικού χάρτη υγείας που καταγράφει τη ζήτηση και προσφορά υπηρεσιών υγείας και θεσπίζει πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας
των υπηρεσιών υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.)
έχει προχωρήσει κατά τη διάρκεια του 1ου χρόνου λειτουργίας του Οργανισμού, σε δράσεις και
προγράμματα για τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης, της καθολικής κάλυψης των αναγκών υγείας του
πληθυσμού και της βελτίωσης των αποτελεσμάτων υγείας. Συγκεκριμένα:

Ανάπτυξη ενός Τεκμηριωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών Υγείας,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες υγείας του πληθυσμού, να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ
αυτών των αναγκών και της παροχής των υπηρεσιών υγείας, και να επιτευχθεί η βέλτιστη κατανομή των
υπηρεσιών υγείας ταυτόχρονα με την αποδοτική χρήση των πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται η
οργάνωση της παροχής της φροντίδας μέσω της ενίσχυσης των Νοσοκομείων της περιφέρειας που
παρέχουν τις πιο εντατικές υπηρεσίες, έχουν την υψηλότερη επένδυση πόρων και τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση φόρτου περιστατικών και της πιο προηγμένης ιατρικής τεχνολογίας (1ης γραμμής) και της
διασύνδεσής τους με Νοσοκομεία που εμπίπτουν στα εγγύς γεωγραφικά όρια και προσφέρουν πιο
περιορισμένες υπηρεσίες που διανέμονται σε όλο το δίκτυο φροντίδας (σε πρωτοβάθμιο και
δευτεροβάθμιο επίπεδο), ανάλογα με το μέγεθός τους και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουν
(δορυφορικές μονάδες), με τους ασθενείς που χρειάζονται πιο εντατικές υπηρεσίες να κατευθύνονται
στις ενισχυμένες δομές για τη λήψη της κατάλληλης φροντίδας/θεραπείας. Επίσης, στα Νοσοκομεία 1ης
γραμμής προβλέπεται η ανάπτυξη αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), τα οποία θα
εφημερεύουν 24 ώρες το 24ωρο 365 μέρες τον χρόνο.

Ανάπτυξη Και Υλοποίηση Μέτρησης Ενός Βασικού Πυρήνα Δεικτών Ποιότητας Των Νοσοκομειακών
Υπηρεσιών, με έμφαση σε δείκτες αποτελεσματικότητας, ασφάλειας ασθενών και υγειονομικού
προσωπικού και ανταποκρισιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού.

Επιτόπιες Επισκέψεις Ειδικών Εμπειρογνωμόνων Του ΟΔΙΠΥ Σε Νοσοκομεία Της Περιφέρειας για την
αποτύπωση της κατάστασης λειτουργίας τους κυρίως σε ότι αφορά τη νοσηλεία, την παρεχόμενη
νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα και τη διαχείριση των περιστατικών COVID-19 αλλά και την
επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των Ιατρών, των Νοσηλευτών και του Διοικητικού προσωπικού
μέσω ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών

Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Λειτουργίας Για «Ασφαλές Νοσοκομείο» (“Safe Hospital”) σε
Επείγουσες Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης βάσει των διεθνών πρακτικών και προτύπων που
εφαρμόζονται σε εκτεταμένες, και μη, καταστάσεις μαζικών απωλειών. Περιλαμβάνει όλο το οργανωτικό
και λειτουργικό πλαίσιο δράσης ώστε οι υπηρεσίες υγείας να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα
προετοιμασμένες για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων. Το σχέδιο δράσης αυτό θα ελέγχεται,
θα εγκρίνεται και θα προσαρμόζεται από την κάθε μονάδα υγείας με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και ανάγκες της, ενώ θα πραγματοποιούνται και ασκήσεις ετοιμότητας (Mock Drills) ετησίως για να
επιβεβαιώνεται η ετοιμότητά τους.


Εκσυγχρονισμός της φαρμακευτικής πολιτικής μέσω της μεταρρύθμισης του μηχανισμού Clawback με
στόχο τον μεσοπρόθεσμο δραστικό περιορισμό του και ταυτόχρονα τον συμψηφισμό επιστροφών
Clawback με δαπάνες κλινικών μελετών, δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη και επενδυτικές δαπάνες για
την παραγωγή καινοτόμων φαρμάκων.

Έχει νομοθετηθεί ήδη ο δεσμευτικός στόχος μείωσης του Clawback βαθμιαία και ως 400 εκατ. ευρώ ως
το 2025 σε σχέση με τα επίπεδα του 2020 και έχει προβλεφθεί ρήτρα συνυπευθυνότητας και
διαμοιρασμού του κινδύνου πραγματικής υπέρβασης πάνω από την προβλεπόμενη. Επίσης έχει
νομοθετηθεί ο συμψηφισμός δαπανών της Φαρμακοβιομηχανίας ύψους μέχρι 250 εκατ. ευρώ για τα
έτη 2021-2023 με την υποχρέωση καταβολής ποσού αυτόματης επιστροφής (Clawback).

Για την επιτυχία της μεταρρύθμισης της αγοράς φαρμάκου έχει προγραμματιστεί η παράλληλη
ολοκλήρωση μίας σειράς δράσεων, με προεξάρχουσες την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου
ασθενή, των κλινικών οδηγιών και θεραπευτικών/ διαγνωστικών πρωτοκόλλων, των εθνικών μητρώων,
την ενίσχυση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και της Επιτροπής HTA (Αξιολόγησης και Αποζημίωσης
Φαρμάκων), καθώς και την ίδρυση του ταμείου καινοτομίας για νέες θεραπείες.

Αλλαγή υποδείγματος λειτουργίας ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ θα θέσει ποιοτικούς δείκτες και θα συμβάλλεται αλλά και θα αποζημιώνει με ποιοτικά κριτήρια
(εφαρμογή ποιοτικού rebate, μείωση αποζημίωσης όταν δεν πληρούνται κριτήρια ποιότητας). Η
εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων θα στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως η υλικοτεχνική υποδομή
(κλίνες απλές/ ΜΑΦ/ΜΕΘ), η τεχνολογία του εξοπλισμού, δείκτες ποιότητας προσωπικού και
παρεχόμενων υπηρεσιών. Στόχος είναι ο εξορθολογισμός της δαπάνης με real-time έλεγχο, η ποιοτική
αναβάθμιση υπηρεσιών υπέρ του ασθενούς και η πραγματική μεταρρύθμιση του ΕΟΠΥΥ ως αγοραστή
υπηρεσιών.

Μεταρρύθμιση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας
προς τους πολίτες, την ισότιμη πρόσβαση τους σε υπηρεσίες υγείας και την κοινωνική συνοχή.
Περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των Κέντρων
Υγείας, την οργανωτική ενδυνάμωσή τους, την επανεκπαίδευση του προσωπικού τους και στον
σχεδιασμό παροχής υπηρεσιών υγείας με έμφαση την φροντίδα χρόνιων νοσημάτων και την
παρηγορητική φροντίδα. Στόχος του ΥΠΥΓ είναι η πλήρης διασύνδεση της Πρωτοβάθμιας με τη
Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Υλοποίηση του Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας “Σπύρος Δοξιάδης” με κύριο στόχο τη
μείωση των παραγόντων κινδύνου για τη δημόσια υγεία και την έμμεση ανακούφιση των νοσοκομείων.
Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει Εθνικό πρόγραμμα για την προώθηση της σωματικής
άσκησης και της υγιεινής διατροφής, Εθνικό πρόγραμμα προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων για τον
καρκίνο του μαστού, Εθνικό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου νεογνών και Εθνικό πρόγραμμα
Ψυχοκοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης για άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Η
έναρξη υλοποίησης των Εθνικών προγραμμάτων θα γίνει εντός του 2022.


Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με στόχο τη διασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτικές
υπηρεσίες ψυχικής υγείας συγκεκριμένων πληθυσμών που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα. Στη
μεταρρύθμιση δίνεται έμφαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ασθενείς με άνοια και νόσο Alzheimer,
για ασθενείς με αυτισμό και για ασθενείς που είναι παιδιά ή έφηβοι. Παράλληλα προβλέπεται η
ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και ψηφιοποίηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας για την υποστήριξη
ατόμων με εξαρτήσεις.

Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα Υγείας που αποτελεί καταλύτη για τον μετασχηματισμό του ΕΣΥ.
Προβλέπονται επενδύσεις με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη
ψηφιοποίηση αρχείων υγείας ασθενών και τη Δημιουργία Εθνικού Φακέλου Υγείας Ασθενούς, τη
δημιουργία ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας και τον
ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΠΥΥ.

Ακόμα περιλαμβάνονται ενίσχυση της Τηλεϊατρικής και πρόγραμμα για την ψηφιακή παρακολούθηση
και υποβοήθηση θεραπειών καρκινοπαθών.

Στόχος είναι η διασύνδεση συστημάτων και η διαφάνεια δαπανών και προμηθειών και η βέλτιστη
εξυπηρέτηση των ασθενών.

Κεντρικοποίηση Προμηθειών Εθνικού Συστήματος Υγείας με στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών του
ΕΣΥ. Ήδη το 2021 επιτεύχθηκε ο στόχος κεντρικοποίησης του 30% της δαπάνης, με συμμετοχή των 7
υγειονομικών περιφερειών στις διαγωνιστικές διαδικασίες, ενώ ενεργοποιήθηκε το Παρατηρητήριο
Τιμών. Για το 2022 έχει τεθεί ως στόχος η κεντρικοποίηση προμηθειών σε ποσοστό 40%.

Ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμός νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα ύψους 450 εκατ. ευρώ με τη
χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μέσω συμπράξεων ΣΔΙΤ.
Αφορά ολοκληρωμένη παρέμβαση εκσυγχρονισμού των υλικοτεχνικών υποδομών των νοσοκομείων σε
όλη την Ελλάδα, με ανακαίνιση κτιρίων και προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Δίνονται με αυτό τον τρόπο τα κίνητρα και τα εργαλεία στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ για
την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και την βελτίωση της θεραπευτικής
αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας.

Δημιουργία συστήματος κατ’ οίκον νοσηλείας για στοχευμένες ομάδες ασθενών με χρόνιες αναπηρίες.
Στόχος η βελτίωση της ποιότητας ζωής ευαίσθητων ομάδων ασθενών και η εξοικονόμηση πόρων για το
ΕΣΥ.

Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο νοσοκομείο “Σωτηρία” για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών
με καρκίνο και την αυξημένη ζήτηση τμημάτων Ακτινοθεραπείας στη χώρα. Εμβληματικό έργο που
βελτιώσει τη ζωή χιλιάδων ασθενών.

Το 2022 και παρά τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχεται το ΕΣΥ από την πανδημία θα επιταχυνθούν
μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν τα προηγούμενα χρόνια και θα δρομολογηθούν σημαντικές νέες
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για τη ριζική μεταρρύθμιση του ΕΣΥ προς όφελος των πολιτών.