Κώδικας αστυνομικής συνεργασίας: Ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας για ενισχυμένη ασφάλεια | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Κώδικας αστυνομικής συνεργασίας: Ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας για ενισχυμένη ασφάλεια

Σήμερα, η Επιτροπή πρότεινε έναν ενωσιακό κώδικα αστυνομικής συνεργασίας για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου και την παροχή πιο σύγχρονων εργαλείων ανταλλαγής πληροφοριών στους αστυνομικούς της ΕΕ. Καθώς μεγάλο μέρος των εγκληματιών δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο, οι αστυνομικοί στην ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο κώδικας αστυνομικής συνεργασίας –ο οποίος περιλαμβάνει σύσταση για την επιχειρησιακή αστυνομική συνεργασία και νέους κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών– θα συμβάλει στη βελτίωση των διασυνοριακών επιχειρήσεων, θα παράσχει σαφείς διαύλους και χρονοδιαγράμματα για την ανταλλαγή πληροφοριών και θα δώσει στην Ευρωπόλ ισχυρότερο ρόλο. Επιπλέον, οι αναθεωρημένοι κανόνες για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή ορισμένων κατηγοριών δεδομένων θα συμβάλουν στον εντοπισμό συνδέσεων μεταξύ εγκλημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ με πολύ αποτελεσματικότερο τρόπο. Αυτό θα συμβάλει στην κάλυψη των κενών πληροφόρησης, στην ενίσχυση της πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ και στην ενίσχυση της ασφάλειας για όλους στην Ευρώπη. Σήμερα, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης έκθεση σχετικά με τη συνολική πρόοδο στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας.

Ο αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Οι εγκληματίες δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να διαφεύγουν από την αστυνομία μετακινούμενοι απλώς από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Σήμερα προτείνουμε κανόνες για να βοηθήσουμε τους αστυνομικούς σε ολόκληρη την ΕΕ να συνεργαστούν για τη σύλληψη εγκληματιών. Η ύπαρξη σαφών διαύλων ανταλλαγής πληροφοριών σημαίνει ότι η αστυνομία μπορεί να εντοπίζει γρήγορα τους υπόπτους και να συλλέγει τις απαιτούμενες για τις έρευνές της πληροφορίες.»

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε τα εξής: «Οι προτάσεις μας σήμερα θα επιλύσουν τα πολύ πρακτικά διασυνοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, ποιοι κανόνες ισχύουν σε περίπτωση που η αστυνομία πρέπει να διασχίσει εσωτερικά σύνορα καταδιώκοντας έναν εγκληματία; Σήμερα, η αστυνομία έρχεται αντιμέτωπη με διαφορετικούς και πολύπλοκους εθνικούς κανόνες, ενώ με τις προτάσεις μας θα αποκτήσει ένα σαφές ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η αστυνομία θα διαθέτει επίσης καλύτερα εργαλεία για την ανταλλαγή πληροφοριών που χρειάζονται για τις έρευνες, ώστε να μας κρατά ασφαλείς από ολοένα και πιο εξελιγμένους εγκληματίες.»

Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν:

  • Σύσταση σχετικά με την επιχειρησιακή αστυνομική συνεργασία, με τη δημιουργία κοινών προτύπων για τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών που συμμετέχουν σε κοινές περιπολίες και ενεργούν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους. Η σύσταση περιλαμβάνει κοινό κατάλογο εγκλημάτων για τα οποία είναι δυνατή η διασυνοριακή καταδίωξη, καθώς και ασφαλή εργαλεία ανταλλαγής μηνυμάτων και πληροφοριών, ώστε οι αστυνομικοί να επικοινωνούν με τους ομολόγους τους κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ενώ οι αστυνομικές επιχειρήσεις και οι ποινικές έρευνες παραμένουν αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα κοινά αυτά πρότυπα θα διευκολύνουν τους αστυνομικούς να εργάζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η σύσταση θα προωθήσει επίσης μια κοινή ενωσιακή κουλτούρα αστυνόμευσης μέσω κοινής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων γλωσσών ή προγραμμάτων ανταλλαγών.
  • Νέοι κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών: Οι αστυνομικοί σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν ισοδύναμη πρόσβαση στις πληροφορίες που διαθέτουν οι συνάδελφοί τους σε άλλο κράτος μέλος, υπό τους ίδιους όρους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ενιαίο σημείο επαφής, το οποίο θα λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 7 ημέρες την εβδομάδα, θα είναι επαρκώς στελεχωμένο και θα λειτουργεί ως «υπηρεσία μίας στάσης» για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες χώρες της ΕΕ. Οι ζητούμενες πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται εντός 8 ωρών (για επείγουσες περιπτώσεις) και σε έως 7 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. Η εφαρμογή δικτύου αξιόπιστης ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών (SIENA), το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπόλ, θα πρέπει να καταστεί ο προεπιλεγμένος δίαυλος επικοινωνίας.
  • Αναθεωρημένοι κανόνες σχετικά με την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων για την αστυνομική συνεργασία στο πλαίσιο του «Prüm», ώστε να βελτιωθεί, να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων και να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των εγκληματιών. Αυτό περιλαμβάνει την προσθήκη εικόνων προσώπου υπόπτων και καταδικασθέντων εγκληματιών καθώς και αστυνομικών αρχείων στην αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων, και την εισαγωγή ενός κεντρικού δρομολογητή στον οποίο μπορούν να συνδεθούν οι εθνικές βάσεις δεδομένων, αντικαθιστώντας την πληθώρα συνδέσεων μεταξύ κάθε εθνικής βάσης δεδομένων. Η Ευρωπόλ θα είναι επίσης σε θέση να στηρίζει αποτελεσματικότερα τα κράτη μέλη, ελέγχοντας τα δεδομένα από τρίτες χώρες σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων των κρατών μελών, συμβάλλοντας στον εντοπισμό των εγκληματιών που είναι γνωστοί σε χώρες εκτός ΕΕ.