Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος για μια πιο ενοποιημένη και ανθεκτική αγορά ενέργειας | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος για μια πιο ενοποιημένη και ανθεκτική αγορά ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον πέμπτο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) στον τομέα της ενέργειας. Πρόκειται για κρίσιμα έργα διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών για την οικοδόμηση μιας πιο ενοποιημένης και ανθεκτικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ και την επίτευξη των στόχων μας για την ενέργεια και το κλίμα. Ο παρών πέμπτος κατάλογος ΕΚΕ περιλαμβάνει 98 έργα: 67 έργα μεταφοράς και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 20 έργα φυσικού αερίου, έξι έργα δικτύων CO2 και πέντε έργα έξυπνων δικτύων. Για όλα τα έργα ΕΚΕ ισχύουν απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης και κανονιστικές διαδικασίες, και όλα τα ΕΚΕ είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική στήριξη από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) της ΕΕ.

Τα 67 έργα μεταφοράς και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ΕΚΕ θα συμβάλουν σημαντικά στην ενισχυμένη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια, ενώ τα πέντε έργα έξυπνων δικτύων θα βελτιώσουν την απόδοση των δικτύων, τον διασυνοριακό συντονισμό των δεδομένων και την ασφαλέστερη διαχείριση του δικτύου. Κανένα νέο έργο υποδομής φυσικού αερίου δεν υποστηρίζεται από την πρόταση. Τα λίγα, επιλεγμένα έργα φυσικού αερίου, τα οποία περιλαμβάνονταν ήδη στον 4ο κατάλογο ΕΚΕ, είναι αναγκαία για την εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη. Η ενισχυμένη αξιολόγηση της βιωσιμότητας οδήγησε στη διαγραφή ορισμένων έργων φυσικού αερίου από τον κατάλογο.

Ο σημερινός κατάλογος καταρτίστηκε στο πλαίσιο του υφιστάμενου κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε). Τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Ε, η οποία θα θέσει τέλος στην επιλεξιμότητα των έργων υποδομής πετρελαίου και φυσικού αερίου για μελλοντικούς καταλόγους ΕΚΕ και θα δημιουργήσει την υποχρέωση όλα τα έργα να πληρούν υποχρεωτικά κριτήρια βιωσιμότητας καθώς και να τηρούν την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην Πράσινη Συμφωνία.

Επόμενα βήματα

Μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή σήμερα, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη με τον 5ο κατάλογο ΕΚΕ θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Και οι δύο συννομοθέτες έχουν στη διάθεσή τους δύο μήνες για να αποδεχθούν ή να απορρίψουν τον κατάλογο — διαδικασία η οποία μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, εάν χρειαστεί. Βάσει των των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων, οι συννομοθέτες δεν έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το σχέδιο καταλόγου.