Διασύνδεση του ΟΑΕΔ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (EESSI) | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Διασύνδεση του ΟΑΕΔ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (EESSI)

λοκληρώθηκε το έργο της διασύνδεσης του ΟΑΕΔ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (EESSI), που αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα ανταλλαγής στοιχείων κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνδέει τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ε.Ο.Χ. και της Ελβετίας, εξασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση και διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στις χώρες της Ε.Ε.

Η διασύνδεση του ΟΑΕΔ με το EESSI εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσω της ψηφιακής μετάβασης και αφορά τομείς όπως: παροχές ανεργίας, οικογενειακές παροχές, παροχές μητρότητας, παροχές πατρότητας, κ.α. Μέσω της πλήρους ψηφιοποίησης της ανταλλαγής των αναγκαίων ασφαλιστικών πληροφοριών ανάμεσα στον ΟΑΕΔ και τους λοιπούς ΦΚΑ της Ε.Ε. διασφαλίζεται ο ταχύτερος χειρισμός για την ανταλλαγή δεδομένων, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ των φορέων και την αποτελεσματικότερη επαλήθευση των δεδομένων που θα ανταλλάσσονται.

Το νέο σύστημα εφαρμόζει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αφορούν τον συντονισμό των Συστημάτων της κοινωνικής ασφάλισης με πλήρη εμπιστευτικότητα και προστασία των δεδομένων.

 • Ταχύτερη και άμεση θα είναι η διεκπεραίωση των αιτημάτων για παροχές του ΟΑΕΔ με την ένταξη του Οργανισμού στο «Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών (EESSI)».
  • Τί είναι:
  Το EESSI είναι ένα πληροφοριακό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει ως στόχο τη διασύνδεση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλιση (Φ.Κ.Α.) των Κρατών -Μελών της ΕΕ καθώς και της Ισλανδίας, Νορβηγίας, Λιχτενστάιν και Ελβετίας. Το σύστημα EESSI έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών οργάνων διακυβέρνησης του Έργου, για τον συντονισμό των εθνικών συστημάτων Κοινωνικής ασφάλισης. Το EESSI αποτελεί σύστημα που αναμένεται να λειτουργεί, τουλάχιστον σε κεντρικό επίπεδο, 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα.
  • Τί διασφαλίζει:
  Το σύστημα EESSI θα διασφαλίσει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων, ηλεκτρονικά κάτω από ένα κοινό πλαίσιο ασφάλειας, το οποίο μπορεί να εγγυηθεί την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων που ανταλλάσσονται, εφαρμόζοντας τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς του Συντονισμού των Συστημάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Η ηλεκτρονική αυτή διασύνδεση θα συμβάλει:
   • Στη βελτίωση των ανταλλαγών μέσω των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του κάθε Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά (αντικαθιστώντας τις τρέχουσες ανταλλαγές που βασίζονται κυρίως σε έγγραφα μέσα).
   • Στον ταχύτερο χειρισμό για την ανταλλαγή δεδομένων και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ φορέων.
   • Στην αποτελεσματικότερη επαλήθευση των δεδομένων που ανταλλάσσονται και
   • Στην εγγυημένη εμπιστευτικότητα και προστασία των δεδομένων που ανταλλάσσονται, εφαρμόζοντας τους τελευταίους ευρωπαϊκούς Κανόνισμούς συντονισμού των Συστημάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Το σύστημα θα περιλαμβάνει:
   • Παροχές ανεργίας
   • Οικογενειακές παροχές
   • Παροχές μητρότητας και πατρότητας
  • Ποιους αφορά:
   • Υπηκόους των Κρατών – Μελών
   • Πολίτες Τρίτων Χωρών που διαμένουν νομίμως σε έδαφος Κράτους-Μέλους στην Επικράτεια της ΕΕ
   • Προστατευόμενα μέλη οικογενειών αυτών

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε σχετικά: «Η διασύνδεση του ΟΑΕΔ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (EESSI), αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Οργανισμού, μέσω του οποίου αποφεύγονται γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτεραιότητά μας είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της τεχνολογίας, ώστε να προσφέρουμε συστηματικά νέα καινοτόμα εργαλεία και σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες».