Συνεργασία Επιτροπής Ανταγωνισμού με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Msc in Energy Strategy, Law & Economics του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΠΜΣ) MSc in Energy Strategy, Law & Economics του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Καθηγητή κ. Ιωάννη Λιανό και τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ενέργεια Καθηγητή κ. Νικόλαο Φαραντούρη για την εδραίωση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών. 

Ειδικότερα συμφωνήθηκε από τα δύο μέρη, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων τους,  κοινό σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 

  • Συνεργασία μεταξύ στελεχών της ΕΑ και ερευνητικών ομάδων του ΠΜΣ, με στόχο την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, και την αμφίδρομη μεταφορά τεχνογνωσίας 
  • Ανάπτυξη ενός ειδικού προγράμματος «πρακτικής άσκησης» φοιτητών του ΠΜΣ στην Ενέργεια στην ΕΑ
  • Συνεργασία σε υπάρχοντα ή νέα ακαδημαϊκά προγράμματα και σχεδιασμός ή δημιουργία κοινών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
  • Υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων πεδίου Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών, τα θέματα των οποίων εμπίπτουν στη θεματική περιοχή του δικαίου και των οικονομικών του Ανταγωνισμού
  • Ανάπτυξη ενός προγράμματος στοχευμένων πρωτοβουλιών, για τη δημιουργία κλίματος κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των δύο Μερών (θεματικές συναντήσεις, ημερίδες, διαλέξεις, εργαστήρια)
  • Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων)
  • Υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα 
  • Βέλτιστη αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία της συνεργασίας και στην οποία συζητηθήκαν οι κοινές δράσεις για το 2021, ενώ επίσης ανταλλάχθηκε το υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας.