Ηλεκτρονικό εμπόριο: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Υπ. Οικονομικών – Όλες οι αλλαγές

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τις αλλαγές του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, οι οποίες αναμένεται να ισχύσουν από την 1η Ιουλίου.

Η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία ορισμένων άρθρων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις» αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την 1η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ.

Πιο αναλυτικά, το νομοσχέδιο εισάγει τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου 2021. Οι αλλαγές είναι οι εξής:

  • Θέσπιση των «ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών» και των «εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες» για την αντιμετώπιση της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Θέσπιση διατάξεων βάσει των οποίων μια επιχείρηση που διευκολύνει την παράδοση αγαθών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως αγοράς, πλατφόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσων, θεωρείται ότι έχει παραλάβει και εν συνεχεία παραδώσει η ίδια τα αγαθά προς τον πελάτη για λόγους ΦΠΑ.
  • Το όριο για τις «πωλήσεις από απόσταση» αντικαθίσταται από νέο ενιαίο όριο ύψους 10.000 ευρώ για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από το οποίο η παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών θα μπορούν να συνεχίσουν να υπόκεινται σε ΦΠΑ στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο πάροχος των εν λόγω τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών ή στο κράτος μέλος οποίο βρίσκονται τα αγαθά κατά τον χρόνο αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς (κράτος – μέλος προέλευσης). Σημειώνεται ότι αυτή η διάταξη περιλαμβάνει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μόνο σε ένα κράτος – μέλος και στοχεύει στη μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις αυτές. Παρ’ όλα αυτά, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να επιλέγουν τον τόπο παράδοσης των αγαθών και παροχής των υπηρεσιών τους σύμφωνα με τον τόπο άφιξης των αγαθών στον πελάτη και του τόπου εγκατάστασης ή μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής του μη υποκείμενου στον φόρο λήπτη.
  • Εγκαθίδρυση νέων προβλέψεων για την καταχώριση στα λογιστικά βιβλία για τις επιχειρήσεις που διευκολύνουν την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία η ηλεκτρονική διεπαφή δεν θεωρείται ότι έχει παραλάβει από άλλον υποκείμενο στο φόρο και έχει παραδώσει η ίδια τα αγαθά προς τον πελάτη.
  • Κατάργηση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ της εισαγωγής δεμάτων αξίας έως 22 ευρώ και θέσπιση ειδικού καθεστώτος για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες με εσωτερική αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ.