Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Τρομοκρατικές Επιθέσεις: Ανάγκη να βελτιωθεί η προστασία των δημόσιων χώρων - ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - Όλα στο προσκήνιο!

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Τρομοκρατικές Επιθέσεις: Ανάγκη να βελτιωθεί η προστασία των δημόσιων χώρων

Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε ολόκληρη την ΕΕ υπογράμμισαν την ανάγκη να βελτιωθεί η προστασία των δημόσιων χώρων. Για το σκοπό αυτόν, το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα για την προστασία των δημόσιων χώρων.

Στα εν λόγω συμπεράσματα, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω δυνατότητες για τη στήριξη έργων και πρωτοβουλιών ώστε να βελτιωθεί η προστασία των δημόσιων χώρων και η ανθεκτικότητα της κοινότητας. Παροτρύνονται επίσης τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή εννοιών ασφάλειας εκ σχεδιασμού σε δημόσιους χώρους.

Το Συμβούλιο καλεί την Ευρωπόλ να συνεχίσει να διερευνά ψηφιακές τεχνολογίες και αντίμετρα για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών επιθέσεων σε δημόσιους χώρους. Η έρευνα αυτή θα μπορούσε να εστιαστεί στην ανάπτυξη τεχνικών ανίχνευσης εκρηκτικών, στην προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και από σοβαρές μορφές κυβερνοεγκλημάτων, καθώς και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης κατά την επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων.

Το Συμβούλιο συνιστά επίσης στα κράτη μέλη να εξετάσουν τα εθνικά νομικά τους πλαίσια με σκοπό τον περιορισμό της παράνομης οπλοφορίας με αγχέμαχα όπλα σε δημόσιους χώρους και σε σημαντικές εκδηλώσεις, καθώς και να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης ειδικών μέτρων προστασίας όσον αφορά τους τόπους λατρείας. Παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να αναλύουν τις κατευθυντήριες γραμμές και τα εργαλεία ασφάλειας για τις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων με σκοπό την πρόληψη και το μετριασμό του κινδύνου επιθέσεων με οχήματα σε δημόσιους χώρους.

Το Συμβούλιο συμβουλεύει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, να αναλάβουν και να συμμετάσχουν ενεργά σε έργα που αφορούν την προστασία δημόσιων χώρων και πολυσύχναστων χώρων, με στόχο τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων. Τα συμβουλεύει ακόμη να συνεχίσουν να διοργανώνουν πρακτικές ασκήσεις και κοινή κατάρτιση προκειμένου να βελτιωθεί η ετοιμότητα και η ανταπόκριση των αρχών επιβολής του νόμου και της κοινότητας υπηρεσιών πρώτης αντίδρασης. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των πόλεων σχετικά με τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ που διευκολύνουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στηρίζουν έργα υπό την καθοδήγηση των τοπικών αρχών.