Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή δημοσιεύει ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον «Ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία»

Η Επιτροπή δημοσίευσε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία (EHDS) — ένα σημαντικό δομικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Ο EHDS αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση της ψηφιακής υγείας για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας και τη μείωση των ανισοτήτων. Θα προωθήσει την πρόσβαση σε δεδομένα υγείας για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και τη χάραξη πολιτικής και τη νομοθεσία. Ο EHDS θα θέσει στον πυρήνα του τα δικαιώματα των ατόμων να ελέγχουν τα προσωπικά τους δεδομένα υγείας. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή για απαντήσεις έως τις 26 Ιουλίου 2021.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε:«Ο ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία θα αποτελέσει κρίσιμη συνιστώσα μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Θα καταστήσει δυνατή τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ για καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, καλύτερη έρευνα και καλύτερη χάραξη πολιτικής για την υγεία. Καλώ όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στη διαβούλευση και να μας βοηθήσουν να αξιοποιήσουμε την ισχύ των δεδομένων για την υγεία μας. Αυτό το γεγονός θα πρέπει να εδράζεται σε ισχυρή βάση για τα μη διαπραγματεύσιμα δικαιώματα των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.»

Οι καινοτόμες λύσεις και οι ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να μεταμορφώσουν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, καθιστώντας τα πιο βιώσιμα και βελτιώνοντας την υγεία των πολιτών. Η ανάπτυξη των εν λόγω τεχνολογιών προϋποθέτει την πρόσβαση των ερευνητών και των φορέων καινοτομίας σε σημαντικούς όγκους δεδομένων υγείας.

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση επικεντρώνεται στα εξής:

  • στην πρόσβαση και στη χρήση των δεδομένων υγείας για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη κανονιστικών αποφάσεων·
  • στην προώθηση μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων.