Εστίαση: Την Μεγάλη Εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις

Την Μεγάλη Εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης, ώστε να λάβουν ποσά ως κεφάλαιο κίνησης για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους.

Προϋπόθεση για την λήψη οικονομικής ενίσχυσης είναι η δήλωση απώλειας τζίρου από 30% και άνω συγκριτικά με το 2019. Εφόσον μια επιχείρηση συστάθηκε το 2019, η σύγκριση θα γίνει βάσει του ίδιου αριθμού ημερών που λειτούργησε η επιχείρηση κατά την πρώτη χρήση. Ταυτόχρονα, και οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 έχουν πρόσβαση στην επιδότηση.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη ανάλωσης των κεφαλαίων μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα ζητηθεί η επιστροφή τους. Ανάλογη πρόβλεψη ισχύει και για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών για “αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας”, «λοιπές εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια)» και «ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών» στο έντυπο των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021 (κωδικοί 361,363, 364)
  • το άθροισμα του ποσού της χρηματοδότησης που έχει λάβει η επιχείρηση απ’ το Κράτος απ’ τη συγκεκριμένη αλλά και από άλλες δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν απ’ την πανδημία υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον κωδικό 367 («Σύνολο Φορολογητέων Εισροών») των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Επιπλέον, το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021. Την ίδια στιγμή, το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Εφόσον ισχύει ένα από τα δύο προαναφερθέντα κριτήρια, τα καταβληθέντα ποσά θα πρέπει να επιστραφούν.

Υπολογίζεται ότι περίπου 34.000 επιχειρήσεις από το σύνολο των 77.000 του κλάδου αναμένεται να χρηματοδοτηθεί.