ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

Ο Γενικός Διευθυντής διευθύνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, μεριμνά για την εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ σύμφωνα με τις πολιτικές που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Διευθυντή πρέπει:
Να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και να κατέχουν τα προσόντα διορισμού σε
θέση Ερευνητή Βαθμίδος Α΄ ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ. Τα προσόντα του ερευνητή
Α΄ βαθμίδας ειδικότερα, είναι: Αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις
εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και
την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να
έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της
ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα
γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά
διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει
αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της
τεχνολογίας.
 Nα διαθέτουν αξιόλογη επιστημονική εμπειρία στους επιστημονικούς τομείς δραστηριοποίησης
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ή εν γένει στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

 Να διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα στην άσκηση διοικητικών – διευθυντικών καθηκόντων.
 Nα διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού και
ικανότητα διαχείρισης και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Για τους μη Έλληνες πολίτες απαιτείται η άριστη γνώση
της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
 Να μην έχουν συμπληρώσει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας το εξηκοστό τρίτο
(63ο) έτος της ηλικίας τους.
 Να διαθέτουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται ενδεικτικώς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς επίσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
 Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή
δικαστική αντίληψη.
 Γνώση της γαλλικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Ο Γενικός Διευθυντής διευθύνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, μεριμνά για την εφαρμογή και
υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου και διασφαλίζει την εύρυθμη
λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ σύμφωνα με τις πολιτικές που καθορίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΙΠ, μεταξύ άλλων, προΐσταται των
ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών του, και εισηγείται στο ΔΣ τη διαμόρφωση του
στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του ΕΙΠ. Επίσης, προσδιορίζει τους ειδικούς επιστημονικούς
στόχους του ΕΙΠ και εποπτεύει την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων.
Η θητεία είναι τετραετής και δύναται να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά. Η θέση είναι πλήρους
απασχόλησης.
Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να ασκεί ερευνητική δραστηριότητα στο ΕΙΠ. Αν είναι καθηγητής ΑΕΙ
μπορεί να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα. Τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να ενταχθούν σε καθεστώς
μερικής απασχόλησης στο Ίδρυμα από το οποίο προέρχονται, και η σχετική πράξη να
προσκομιστεί στο ΕΙΠ σε εύλογο χρονικό διάστημα από το διορισμό τους.

Για την πρόσληψη απαιτούνται τα εξής:
I. Πιστοποιητικό γεννήσεως. Προκειμένου για μη Έλληνες πολίτες, πιστοποιητικό της αρμόδιας
αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
II. Για τους άρρενες πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως. Το κώλυμα των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα
διορισμού.
III. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως.
Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου δεν υποβάλλονται από τον/την
ενδιαφερόμενο/η, αλλά θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
βάσει των διατάξεων των άρθρων 5 του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ Α’ 102) και 16 του Ν. 3448/06 (ΦΕΚ Α’
57) στο πλαίσιο της έκδοσης της τελικής πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία θα αναφέρονται τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, σε
  έντυπη μορφή και πρωτοτύπως υπογεγραμμένη.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται (εν γνώσει των κυρώσεων
  που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986) τα ακόλουθα:
  ιθαγένεια, βεβαίωση ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές,
  λευκού ποινικού μητρώου, ακρίβειας όλων των υποβαλλομένων στοιχείων. Τα μέλη ΔΕΠ θα
  πρέπει επίσης να δηλώνουν ότι σε περίπτωση εκλογής τους θα ενταχθούν σε καθεστώς μερικής
  απασχόλησης στο Ίδρυμα, από το οποίο προέρχονται, και ότι η σχετική πράξη θα προσκομιστεί

στο ερευνητικό κέντρο σε εύλογο διάστημα από το διορισμό τους. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα
πρέπει να αποσταλεί σε έντυπη μορφή και πρωτοτύπως υπογεγραμμένη.

 1. Αναλυτικό υπόμνημα επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας, από το οποίο θα
  προκύπτουν τα προσόντα του υποψηφίου, η συνάρτηση αυτών προς τα ερευνητικά αντικείμενα
  του Ε.Ι.Π., σε ηλεκτρονική μορφή μόνο (usb stick, CD ROM κ.τ.λ).
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, σε ηλεκτρονική μορφή μόνο (usb stick, CD ROM
  κ.τ.λ).
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ηλεκτρονική μορφή μόνο (usb
  stick, CD ROM κ.τ.λ). Οι τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα της
  αλλοδαπής, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην
  ΔΙΚΑΤΣΑ).
 4. Ανάτυπα δημοσιεύσεων, σε ηλεκτρονική μορφή μόνο (usb stick, CD ROM κ.τ.λ).

Διεύθυνση Αποστολής
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (www.pasteur.gr):
Βασιλίσσης Σοφίας 127, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα,
υπ΄ όψιν Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα: Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων
Τηλέφωνο: 210 6478857, 210 6478858
E-mail: prosopiko@pasteur.gr