Τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο: Η ΕΕ προσπαθεί να σταματήσει τους τρομοκράτες από το να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για σκοπούς υποκίνησης σε βία | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο: Η ΕΕ προσπαθεί να σταματήσει τους τρομοκράτες από το να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για σκοπούς υποκίνησης σε βία

Η ΕΕ προσπαθεί να σταματήσει τους τρομοκράτες από το να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για σκοπούς ριζοσπαστικοποίησης, στρατολόγησης και υποκίνησης σε βία. Η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία επί σχεδίου κανονισμού για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Σκοπός της νομοθεσίας είναι η ταχεία αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου που υπάρχει στο διαδίκτυο και η θέσπιση ενός κοινού μέσου για όλα τα κράτη μέλη προς τον σκοπό αυτό. Οι προτεινόμενοι κανόνες θα εφαρμόζονται στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που προσφέρουν υπηρεσίες στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι την κύρια εγκατάστασή τους στα κράτη μέλη. Η εθελοντική συνεργασία με τις εν λόγω επιχειρήσεις θα συνεχιστεί, ωστόσο η νομοθεσία θα παρέχει πρόσθετα εργαλεία στα κράτη μέλη για την επιβολή της ταχείας αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου, όπου απαιτείται. Το σχέδιο νομοθετικής πράξης προβλέπει ένα σαφές πεδίο εφαρμογής και έναν σαφή ενιαίο ορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου, προκειμένου να γίνονται πλήρως σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα που προστατεύονται στην έννομη τάξη της ΕΕ και ιδίως εκείνα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Εντολές αφαίρεσης

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα έχουν την εξουσία να εκδίδουν εντολές αφαίρεσης με αποδέκτες τους παρόχους υπηρεσιών, με σκοπό την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό σε όλα τα κράτη μέλη. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει, στη συνέχεια, να αφαιρέσουν το περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό εντός μίας ώρας. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών αποκτούν το δικαίωμα ελέγχου των εντολών αφαίρεσης που εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη.

Η συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών θα διευκολυνθεί μέσω του καθορισμού σημείων επαφής για ευκολότερη διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης.

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να θεσπίσουν τους κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

Ειδικά μέτρα από τους παρόχους υπηρεσιών

Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο θα πρέπει να λάβουν ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάχρησης των υπηρεσιών τους και την προστασία των υπηρεσιών τους από τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου. Το σχέδιο κανονισμού προβλέπει σαφώς ότι η απόφαση σχετικά με την επιλογή των μέτρων εναπόκειται στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

Οι πάροχοι υπηρεσιών που λαμβάνουν μέτρα κατά της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου σε δεδομένο έτος θα πρέπει να δημοσιοποιούν εκθέσεις διαφάνειας σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν κατά την εν λόγω περίοδο.

Οι προτεινόμενοι κανόνες εξασφαλίζουν επίσης τον σεβασμό των δικαιωμάτων των χρηστών και των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, καθώς και της επιχειρηματικής ελευθερίας. Εν προκειμένω, περιλαμβάνονται αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας τόσο για τους χρήστες, των οποίων το περιεχόμενο αφαιρέθηκε, όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών όσον αφορά την υποβολή καταγγελίας.

Ιστορικό

Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, κατόπιν έκκλησης από τους ηγέτες της ΕΕ τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Η πρόταση βασίζεται στις εργασίες του Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο, που εγκαινιάστηκε στα τέλη Δεκεμβρίου 2015 ως πλαίσιο εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και εκπροσώπων των μεγάλων επιχειρήσεων του διαδικτύου με σκοπό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Η συνεργασία μέσω αυτού του φόρουμ δεν ήταν επαρκής για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την 1η Μαρτίου 2018 η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.