Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και τη μελλοντική πορεία

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και τη μελλοντική πορεία όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες έκδοσης.

Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αποτελεί βασικό μέσο για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Απλοποίησε και επιτάχυνε τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και εξακολουθεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω βελτίωσης της εφαρμογής του, κατέστη πιο εμφανής ο τρόπος με τον οποίο η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού παράδοσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω σε ορισμένους τομείς.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε πέντε τομείς:

  • βελτίωση της μεταφοράς της απόφασης-πλαισίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στο εθνικό δίκαιο και της πρακτικής εφαρμογής της
  • υποστήριξη των αρχών εκτέλεσης στη διεκπεραίωση των αξιολογήσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • αντιμετώπιση ορισμένων πτυχών της διαδικασίας στο κράτος μέλος έκδοσης και στο κράτος μέλος εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών δικαιωμάτων, των μεταφράσεων, των διαβιβάσεων των διαδικασιών και των συγκρούσεων δικαιοδοσίας, και προώθηση εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης
  • διεκπεραίωση αιτήσεων έκδοσης πολιτών της ΕΕ σε τρίτες χώρες
  • ενίσχυση των διαδικασιών παράδοσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε περιόδους κρίσης, μετά την εμπειρία της πανδημίας COVID-19.