Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Περισσότερα μέτρα με σκοπό την τόνωση της απασχόλησης των νέων

Σήμερα, το Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα σύσταση για «μια γέφυρα προς την απασχόληση – ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία». Κύριος στόχος είναι η καλύτερη στήριξη της απασχόλησης των νέων σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η οποία επαναφέρει τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων και αυξάνει τον αριθμό των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Οι νέες εγγυήσεις για τη νεολαία επιβεβαιώνουν τη δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ να θεσπίσουν εθνικά προγράμματα μέσω των οποίων οι νέοι θα μπορούν να λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης, εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την τυπική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, η σύσταση επεκτείνει το όριο ηλικίας από τα 25 στα 29 έτη για τους στοχευόμενους νέους και προβλέπει καλύτερη ένταξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες, όπως οι νέοι ΕΕΑΚ, οι νέες γυναίκες και τα άτομα με αναπηρίες.

Οι εγγυήσεις για τη νεολαία θα υλοποιηθούν μέσω υποστηρικτικών μέτρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

  • χαρτογράφηση – προσδιορισμός των ομάδων-στόχων, των διαθέσιμων υπηρεσιών, των αναγκών σε δεξιότητες και των νέων που κινδυνεύουν να βρεθούν ΕΑΕΚ
  • προβολή – στοχευμένες ενημερωτικές εκστρατείες μεταξύ των νέων και προσέγγιση των νέων ΕΕΑΚ
  • προπαρασκευή – βελτίωση της κατάρτισης προφίλ προκειμένου να επιτευχθεί αντιστοίχιση ανάμεσα στις ανάγκες και στις προσφερόμενες λύσεις, παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων, και βελτίωση των ψηφιακών και άλλων σημαντικών δεξιοτήτων
  • προσφορά – κίνητρα για την απασχόληση, ποιότητα και ισότητα και παροχή στήριξης μετά την πρόσληψη

Τα μέτρα που προβλέπονται στη σύσταση θα χρηματοδοτηθούν από ταμεία της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ («ΕΚΤ+»), και επενδύσεις των κρατών μελών. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης («REACT-EU») θα παράσχουν πρόσθετη ενωσιακή χρηματοδότηση για μέτρα για την απασχόληση των νέων.