Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις εμπορευματικές μεταφορές σε περιπτώσεις πανδημίας – Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα συμπεράσματα με τα οποία καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει γρήγορα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη σε περίπτωση πανδημίας και άλλων σοβαρών καταστάσεων κρίσης. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ και σαφείς κατευθυντήριες γραμμές.

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυχές:

  • θα πρέπει να διατηρούνται οι διασυνοριακές δραστηριότητες εμπορευματικών μεταφορών κατά μήκος των διαδρόμων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και λοιπών βασικών διασυνοριακών συνδέσεων, καθώς και οι σχετικές βοηθητικές υπηρεσίες που στηρίζουν τη λειτουργία του δικτύου αυτού
  • θα πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία όσων εργάζονται στον τομέα των μεταφορών και παράλληλα να διαφυλάσσεται η προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους
  • θα πρέπει να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές και εργαλειοθήκες βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του τομέα
  • θα πρέπει να θεσπιστεί συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο για τις εξαιρέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται όταν ανακύπτουν πανδημίες και άλλες σοβαρές καταστάσεις κρίσης.

Το Συμβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει κατά περίπτωση, εν όλω ή εν μέρει, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης στους τομείς των επιβατικών μεταφορών και εν γένει των μεταφορών.

Άλλες πτυχές που καλύπτονται από τα συμπεράσματα είναι η δέσμευση της ΕΕ να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και η ανάγκη να προωθηθεί η ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών.

Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να αναπτύξει ειδικό πλαίσιο για προσωρινές κρατικές ενισχύσεις που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν ταχεία δράση για τη στήριξη του τομέα των μεταφορών όταν ενσκήπτουν πανδημίες ή άλλες σοβαρές καταστάσεις κρίσης.