Τουρισμός Για Όλους: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων και των αποκλειόμενων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2020».

Η διαδικασία που ακολουθείται προβλέπει, αρχικά, την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων δικαιούχων, την περίοδο ενστάσεων και την ανάρτηση των πινάκων οριστικών δικαιούχων.

Κατόπιν, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση και οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση στο e-voucher μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr.

Ο δικαιούχος και τα ωφελούμενα μέλη του e -voucher επιλέγουν κατάλυμα από το Μητρώο Παρόχων. Με δική τους ευθύνη προβαίνουν στη σχετική κράτηση, αναφέροντας ότι είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού και κάτοχοι e-voucher.

Ταυτόχρονα, οι δικαιούχοι ενημερώνονται από το μητρώο παρόχων για την δηλωθείσα τιμή συνεργασίας.

Η τιμή συνεργασίας επιδοτείται από το πρόγραμμα σε ποσοστό 50% (ή 60% ως ορίζεται) και με ανώτατο ποσό τα 30€/το άτομο/ανά διανυκτέρευση, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από τον δικαιούχο.

Προϋπόθεση αποτελεί η διαμονή τεσσάρων ημερών. Σε περίπτωση παραμονής για περισσότερο χρονικό διάστημα δεν προβλέπεται συμμετοχή του Υπουργείου Τουρισμού.

Αναφορικά με τις ενστάσεις, οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής προς το Υπουργείο Τουρισμού μίας και μόνο ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων – Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής τους στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Τουρισμού.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από την Παρασκευή 24.07.2020 (00.01) έως και την Τρίτη 28.07.2020 (23.59).

Η εξέταση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή με στόχο την κατάρτιση του Οριστικού Μητρώου Δικαιούχων – Ωφελουμένων, μεταξύ των οποίων θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση, καθώς επίσης και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων.

Τα τελικά αποτελέσματα αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr.